Úvod První pomoc Senior doprava Služby Kontakty

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)

správce OÚ: Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí (OS ČČK ÚO)
sídlo správce: Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 00426261
telefon: 464 649 590
e-mail: ustinadorlici@cervenykriz.eu


OS ČČK ÚO je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje členů ČČK, osob účastnících se akcí, kurzů, táborů a uzavírajících smluvní vztah s OS ČČK ÚO. Zpracovávány jsou údaje uvedené na přihláškách, smlouvách a objednávkách učiněných formou osobní, telefonické či elektronické komunikace.

Jedná se zejména o jména, adresy, kontaktní údaje (telefon, Email), data narození a rodná čísla v případě nemožnosti nahrazení jiným údajem či vyžadovaným zákony ČR. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem plnění poslání Českého červeného kříže a činností, které OS ČČK ÚO poskytuje veřejnosti na základě smluv či veřejné objednávky. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci a propagaci činnosti OS ČČK ÚO a ČČK. Tyto záznamy jsou publikovány na webu, Facebooku, Městských listech, výstavkách i na veřejnosti a na informačním panelu OS ČČK ÚO.

Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat. OS ČČK ÚO nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

Zpracováno dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 -obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které nabývá účinnosti 25.5.2018
© 2019 cckuo.cz Nahoru